Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden cursussen en lessen

1 Cursusjaar

1.1 Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend. Het cursusjaar bestaat uit 36 lesweken met inachtneming van de reguliere schoolvakanties zoals die in het basisonderwijs gelden.

2 Instrumentale gitaarlessen

2.1 Voor instrumentale lessen schrijft u zich in tot wederopzegging, met stilzwijgende voortzetting van de lessen in het volgende cursusjaar. Voor opzegging en annulering/tussentijdse beëindiging, zie art. 3.

Wanneer u verhinderd bent door bijzondere omstandigheden, meldt u dit minimaal 24 uur van tevoren bij de docent via mail of telefoon en wordt de les in overleg verplaatst. Wanneer voor een les niet tijdig is afgemeld wordt de les als gegeven beschouwd.

Indien de docent door ziekte of andere omstandigheden verhinderd is, zal hij dit tijdig laten weten en de les op een ander tijdstip inhalen.

3 Tussentijdse beëindiging en opzegging

3.1 Tussentijdse beëindiging van een cursus kan uitsluitend schriftelijk of per email worden doorgegeven aan de betreffende docent. (petervanl@home.nl).

3.2.Tussentijdse opzegging van jaarabonnementen is alleen mogelijk per 1 februari van enig jaar, mits deze opzegging voor 1 januari is ontvangen. Tussentijdse opzegging van half jaarabonnementen is niet mogelijk

3.3 Opzegging  jaarabonnementen/half jaarabonnementen

3.3.1 Indien vóór 1 juni geen schriftelijke afmelding wordt ontvangen, wordt de leerling automatisch ingeschreven voor het volgende cursusjaar en ontstaat de verplichting tot het betalen van lesgeld.

3.3.2 Jaarabonnementen (of half jaar abonnementen) die minimaal éénmaal zijn verlengd kunnen per de eerste dag van iedere maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.4 Ontheffing (gedeeltelijk of geheel) van cursusgeld wordt verleend:

3.4.1 Indien u verhuist naar een gemeente buiten een cirkel van 20 km rondom de gemeente Deventer en geen lessen meer zult volgen.

3.4.2 Indien u wegens langdurige ziekte of zwangerschap de lessen niet meer kunt of mag vervolgen. Op verzoek van de docent bent u verplicht de aanvraag te ondersteunen met een schriftelijke doktersverklaring. Deze ontheffing gaat in vanaf één maand na de laatste genoten les per de 1evan de maand.

4 Uitval lessen

4.1 Indien u verhinderd bent één of meer lessen bij te wonen, dan dient u de docent hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch (0627578573) of per email (petervanl@home.nl) in kennis te stellen.

Bij verhindering van de docent stelt deze u per sms of email op de hoogte.

4.2 U heeft geen recht op restitutie van lesgeld als uw les door ziekte van de docent of een andere zwaarwegende reden één of meerdere keren uitvalt. Aan deze uitval is een maximum verbonden: twee lessen bij cursussen van meer dan 10 lessen .

Bij cursussen van 10 lessen of minder worden uitgevallen lessen ingehaald.

Bij een overschrijding van dit maximum ga ik tot restitutie van lesgeld naar rato over. Uitbetaling van deze restitutie vindt uiterlijk plaats vóór de start van het volgende cursusjaar.

4.3 Bij verhindering van de cursist verwacht de docent zodra het bekend is een bericht van afwezigheid. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of het volgen van een extra les.

4.4 Indien een docent incidenteel om moverende redenen niet in staat is om les te geven, dan komt hij/zij met de cursist(en) een dag/tijdstip overeen waarop de lessen worden ingehaald.

4.5 De docent behoudt zich het recht voor om per cursus maximaal 2 lessen te verplaatsen naar een andere datum.

5 Betalingsplichtige

Het lesgeld dient te worden voldaan door de betalingsplichtige. Hieronder wordt verstaan een meerderjarige cursist of de vader en/of moeder, voogd en/of voogdes, dan wel één van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige cursist.

6 Betaling lesgeld

U ontvangt van mij een factuur voor het verschuldigde lesgeld.